Zrejme každý sa v živote skôr či neskôr stretne s obťažujúcim hlukom. Pre niektorých je to denná prax a už si obťažujúci hluk ani nevšímajú. Pre iných je to novinka s ktorou sa musia prácne vysporiadať.

paragrag


 Väčšinou na začiatku problému zhlukom stojí snaha o dohodu s prevádzkovateľom zdroja hluku, prípadne o dostupné a jednoduché riešenia. Keď sa však ukáže, že jedno ani druhé nie je možné, nastupuje fáza, kedy si poškodený zisťuje, aká situácia je v oblasti hluku v aktuálnej právnej úprave Slovenskej Republiky

Je treba povedať že Slovenská Republika má problematiku hluku legislatívne zvládnutú na bežnej európskej úrovni. Sú krajiny kde je hluk sledovaný prísnejšie a sú krajiny kde je hluk braný benevolentnejšie.


Na Slovensku platí vyhláška 549/2007 ktorá určuje prípustné limity pre hluk. Okrem toho máme ešte niekoľko špecializovaných právnych predpisov a slovenských technických noriem ktoré upravujú niektoré špecializované oblasti,  napríklad hluk v pracovnom prostredí.

sluchátka


Pozrime sa detailnejšie na spomínanú vyhlášku. Základom je definícia hluku, teda že ide o obťažujúci zvuk v počuteľnej oblasti. Ďalej vyhláška určuje niekoľko kritérií, podľa ktorých sa hluk delí. Najmä ide o delenie na  vonkajšie a vnútorné prostredie. Vo vonkajšom prostredí  sa člení  na  hluk z dopravy a hluk z iných zdrojov, vo vnútornom prostredí sa člení na hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia a hluk zo zariadení budovy. Ďalej vyhláška určuje časové pásma pre ktoré sa hluk vyjadruje. Tieto časové pásma sú referenčné intervaly označené deň večer a noc.

Hluk z dopravy sa delí na cestnú dopravu, železničnú dopravu a leteckú dopravu. Hluk z iných zdrojov sú všetky ostatné zdroje v životnom prostredí. Pre všetky tieto kategórie sú vyjadrené prípustné limity pre referenčné intervaly deň večer a noc.


Hlukové limity sú definované ako energetický priemer hluku za referenčný interval. Nejde teda o limit pre momentálne hodnoty, ale o viachodinový priemer.

Zistenie dodržiavania platných limitov pre hluk sa vykonáva meraním. Pre orientačné merania je postačujúci ľubovoľný hlukomer. Pre právne záväzné merania je potrebný merací prístroj triedy presnosti 1 s príslušným overením.

Úradom dohľadu ktorý eventuálne rieši aj sťažnosti je Regionálny úrad verejného zdravotníctva.